DUVALO.sk

Obchodné podmienky

spoločnosti DUVALO, s.r.o. pre internetový obchod www.duvalo.sk

 1. Všeobecné ustanovenie
 2. Postup pri objednávaní
 3. Platobné podmienky
 4. Dodacie podnieky a náklady na dodanie tovaru
 5. Storno objednávky
 6. Poučenie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy
 7. Reklamačné podmienky
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Orgán dozoru
 11. Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné ustanovenie

 • Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode http://duvalo.sk/, ktorého prevádzkovateľom je DUVALO, s.r.o. (ďalej len „DUVALO" alebo „predávajúci"), so sídlom Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 493 791, IČ DPH: SK2021823078, DIČ: 2021823078, zapísaný v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14955/P, E-mail: eshop@duvalo.sk, tel. č.: +421915 880 880.
 • Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ (ďalej aj „zákazník" alebo „kupujúci"), riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z.občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.
 • Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na súkromné osoby. V prípade, že je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa vzťahy obchodným zákonníkom - zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.
 • Súčasťou týchto obchodných podmienok sú zásady ochrany osobných údajov (https://www.duvalo.sk/info/ochrana-osobnych-udajov).

2. Postup pri objednávaní

Zákazník si môže v internetovom obchode http://duvalo.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "do košíka", alebo "na objednávku".
- Po stlačení tlačidla "do košíka", alebo "na objednávku" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.

- Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.duvalo.sk v prípade, ak si zákazník zvolí zrýchlené objednávanie (objednať ako návštevník).

- Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje.

- Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému predávajúceho. Automaticky odoslané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (objednávka xxxxxx zaevidovaná), ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky v elektronickom systéme poskytovateľa. Zamestnanci predávajúceho môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií nevyhnutných pre doručenie a overenie objednávky.

- Predávajúci akceptáciu objednávky zašle na mailovú adresu kupujúceho (správou o potvrdení objednávky).

- Potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.

- Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

 

-Každá objednávka musí obsahovať:

Meno kupujúceho

Poštovú adresu pre doručenie tovaru

Telefonické číslo a email

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov z každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

 

- Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

IČO a SK DIČ spoločnosti

Kontaktnú osobu a telefón

Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

- Pri registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na http://duvalo.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka.

- Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na www.duvalo.sk pod menom užívateľa.

- Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku objednávateľ) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky do systému. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú k poskytovateľovi.
- Internetový obchod www.duvalo.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

3. Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade, objednávky s úhradou vopred, kupujúci uhradí určenú sumu na účet spoločnosti DUVALO a to manuálnou úhradou potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Slovenskej sporiteľni. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.
V prípade nákupu na splátky sa akontácia uhrádza dobierkou.

4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť DUVALO sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť DUVALO nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od prijatia úhrady za objednaný tovar.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti DUVALO, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť DUVALO sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti DUVALO a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť DUVALO sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní, ak bola objednávka zadaná do 14:30 hodiny.
Tovar označený v ponuke textom „na objednávku" je doručovaný do 14 dní po pripísaní úhrady na účet spoločnosti DUVALO, v prípade dobierky od objednania.

Spoločnosť DUVALO sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v niektorej z predajní DUVALO, bude tento odber možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenej predajni. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

5. Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany zákazníka

 • Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky (+421 915 880 880) alebo e-mailom na adresu eshop@duvalo.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená a tovar nebol expedovaný prepravcom.
 • Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 6  (odstúpenie od zmuly).

5.2. Storno objednávky zo strany DUVALO
Spoločnosť DUVALO je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

- ak pri platbe na účet spoločnosti DUVALO kupujúci nezaplatil cenu objednávky (zálohovú faktúru) v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky

- kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti DUVALO

- kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní

- ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti DUVALO, ktoré možno od nej požadovať, nie je schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach DUVALO inak ho zaobstarať

- ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť DUVALO tovar nakupuje

- V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť DUVALO bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti DUVALO a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť DUVALO sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

- Platí iba pri nákupe cez e-shop www.duvalo.sk, telefonických objednávkach

- Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, aj keď tovar rozbalí a vyskúša

- V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webovej stránke e-shopu.

- Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese eshop@duvalo.sk alebo telefonicky.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zasielať tovar doporučene (nie na dobierku!) a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste od kupujúceho.

- V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti DUVALO osobne v predajni vo Vranove nad Topľou, Herlianska 1084, 093 03, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou DUVALO, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

- Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez e-shop www.duvalo.sk kúpil audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo (napr. počítačovú hru) - t. j. nahraté médium, ktoré už rozbalil.

- DUVALO sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok ktorý uhradil, v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

- Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s §7 ods. 6, C zákona č. 102/2014 Z.z., ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho - napr. hydraulické hadice zhotovené individuálne podľa špecifikácií zákazníka, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

- Ak sa zákazník rozhodne odstúpiť od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona 102/2014 Z.z.

- Zákazník zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

- Pre dostúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník použiť formulár Spotrebiteľského centra - odstúpenie od kúpnej zmluvy: www.s-c.sk/odstupenie

7. Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
- Zákazník si môže reklamáciu uplatniť vo vopred dohodnutej predajni spoločnosti DUVALO, alebo v niektorom z autorizovaných servisov uvedených na stránkach spoločnosti DUVALO. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu), alebo reklamačného listu, ak bol taký dodaný. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti DUVALO za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) , prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formu daňového dokladu) a záručného listu po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou DUVALO do dohodnutej predajne.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka)

- Ak nie je na stránke tovaru, či popise uvedená záručná doba, vtedy platí štandardná záručná doba 24 mesiacov. Zákazník môže uplatniť reklamáciu do tohto obdobia, od zakúpenia tovaru.

- V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

- Spoločnosť DUVALO nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

- Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom, podľa zákona č. 618/2003 v platnom znení.

- Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

- Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na chod webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

- Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9. Ochrana osobných údajov

- Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

10. Orgán dorozu

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596, pr@soi.sk

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.duvalo.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25. 05. 2018.

Staršie obchodné podmienky, platné:

do 24.05.2018