DUVALO.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá opisujú informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, ako používame tieto informácie a právny základ prečo tak konáme. Týkajú sa tiež toho, či a ako môžu byť tieto informácie zdieľané a vaše práva a rozhodnutia týkajúce sa informácií, ktoré nám poskytnete.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie, ktoré získame prostredníctvom používania webových stránok spoločnosti DUVALO, s.r.o., spoločnosti DUVALO TRADE, s.r.o., vrátane domén www.duvalo.sk, www.hudobniny.net a ich subdomén.

Čo zhromažďujeme a prijímame

Aby sme vám na našich webových stránkach poskytli čo najlepšiu skúsenosť, potrebujeme zbierať a spracovávať určité informácie. V závislosti od používania služieb, tieto informácie môžu zahŕňať:

  • Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu - napríklad keď požiadate o podporu, pošlete nám otázky alebo pripomienky alebo nahlásite problém, zhromaždíme vaše meno, e-mailovú adresu, správu atď. Tieto údaje používame výlučne v súvislosti s odpoveďou na otázky, ktoré sme prijali.
  • Údaje o používaní - keď navštívite našu stránku, uložíme: webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, časti nášho webu, ktoré ste navštívili, dátum a trvanie vašej návštevy, vašu anonymizovanú IP adresu, informácie o zariadení (typ zariadenia , operačný systém, rozlíšenie obrazovky, jazyk, krajina v ktorej sa nachádzate a typ webového prehliadača) ktorý ste použili pri vašej návšteve. Tieto údaje o používaní spracovávame na štatistické účely, pre zlepšenie našich stránok a na rozpoznanie a zastavenie akéhokoľvek zneužitia našich stránok.
  • Cookies - používame súbory cookie (malé dátové súbory prenesené na počítače alebo zariadenia z našich stránok) na účely vedenia záznamov a na zvýšenie funkčnosti našich stránok. Prenos súborov cookie môžete deaktivovať alebo obmedziť zmenou nastavení webového prehliadača. Súbory ktoré sú už uložené, sa môžu kedykoľvek vymazať.
  • Vytvorenie účtu, nákup tovaru - pri registrácii a otvorení účtu na našich stránkach, alebo zakúpení tovaru alebo pri registrácii k zasielaniu ponúk, vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli informácie ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, prípadne podrobnosti o vašej organizácii. Ak nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spracujeme tieto informácie výlučne na poskytnutie služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali.

Vaše práva

Máte právo byť informovaný o osobných údajoch ktoré spracovávame, máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania. Máte tiež právo od nás požadovať štruktúrovaný a strojovo čitateľný formát osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Máte právo na presnosť osobných údajov, prípadne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Môžeme vás identifikovať iba prostredníctvom vašej e-mailovej adresy a môžeme vyhovieť vašej žiadosti a poskytnúť vám informácie len vtedy, ak máme o vás osobné údaje prostredníctvom toho, že ste nás kontaktovali priamo a/alebo používate našu stránku a/alebo službu.

V prípade, kde sme vás požiadali o súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie takéhoto súhlasu nebude mať vplyv na akékoľvek spracovanie osobných údajov, ktoré už prebehlo.

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej požiadavky odhalilo osobné údaje o inej osobe, alebo ak nás požiadate o vymazanie údajov, ktoré vyžaduje zákon aby sme viedli, alebo v prípade ktorých máme závažné oprávnené záujmy viesť takéto údaje.

Sme povinný bez zbytočného odkladu vám oznámiť porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre vaše práva.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a/alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu: web@duvalo.sk

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť či reklamovať. Vo svojom užívateľskom profile môžete vymedziť poverenú osobu, ktorá je za vás oprávnená preberať tovar, či reklamovať. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje.

Údaje spracované automaticky

Pri návšteve našich webových stránok o vás môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na naše webové stránky, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú pre dosiahnutie maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, konkrétnej osobe.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoby mladšie ako 16-rokov môžu naše stránky používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Služby tretích strán, ktoré používame

Príjemca Účel spracovania Zákonný základ Umiestnenie a bezpečnosť údajov Osobné údaje zhromažďované treťou stranou Pravidlá ochrany osobných údajov
YouTube Prehrávanie videí Legitímny záujem USA IP adresa odkaz
Cloudflare DNS, CDN, optimalizácia a zabezpečenie stránok, reverzné proxy Legitímny záujem USA IP adresa, konfigurácia systému, návšteva odkaz
MX Guarddog Antispam, e-mail antivírus. Legitímny záujem Kanada, USA, Japonsko E-mail: odosielateľ správy, príjemca správy, dátum prijatia správy, dátum doručenia správy, stav doručenia a predmet správy. Maximálna doba uchovávania: 7 dní. MX Guarddog Privacy Policy

Uchovávanie údajov

Neposkytujeme vaše osobné údaje tretím osobám, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Vaše údaje budeme uchovávať pokiaľ je váš účet aktívny, ak je to potrebné, aby sme vám poskytli tieto služby, alebo ak nie je uvedené inak v týchto pravidlách. Tieto informácie budeme uchovávať a používať tak, ako je to potrebné pre účely stanovené v týchto zásadách a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov, presadzovanie našich dohôd a ochranu zákonných práv zúčastnených strán.

Taktiež zhromažďujeme a uchovávame agregované, anonymizované a/alebo pseudonymizované informácie, ktoré môžeme uchovať na neurčito, aby sme chránili bezpečnosť našich stránok, zlepšovali naše služby alebo dodržiavali zákonné povinnosti.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať. Ak tak urobíme, informujeme vás o všetkých podstatných zmenách a to buď tým, že vás budeme informovať na našich webových stránkach, alebo vám pošleme e-mail.