DUVALO.sk

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti DUVALO, s.r.o. a DUVALO TRADE, s.r.o. sú chránené autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyzobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv. Výnimku z tohoto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované pri jednotlivých produktoch a to najmä manuály a návody.

Zodpovednosť

Spoločnosť DUVALO, s.r.o. a spoločnosť DUVALO TRADE, s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov môžu byť z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť DUVALO, s.r.o. a DUVALO TRADE, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť DUVALO, s.r.o. a DUVALO TRADE, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Spoločnosť DUVALO, s.r.o. a DUVALO TRADE, s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnostiach DUVALO, s.r.o. a DUVALO TRADE, s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel.